Gegevens Bescherming

Gegevensbescherming

PRIVACY VERKLARING

Via deze website www.dracevac.nl worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Wij achten een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook als zodanig verwerkt en beveiligd.
Villa Adriana is de verantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 20 mei 2018.

Welke gegevens verzamelt en worden verwerkt door Villa Adriana?

Persoonsgegevens
Villa Adriana verzamelt en verwerkt alleen de gegevens die u zelf heeft opgegeven. Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:

  • Naam en adres gegevens
  • Legitimatie gegevens
  • Geslacht
  • Telefoonnummer
  • Factuuradres
  • E-mail adres
  • Betalingsgegevens

Voor welke doeleinden verzamelt en verwerkt Villa Adriana uw persoonsgegevens?

Registreren
Bij bepaalde onderdelen van onze Site moet u zich registreren. Na registratie bewaren wij de door u opgegeven persoonsgegevens. Wij bewaren deze gegevens zodat u deze niet elke keer opnieuw hoeft in te vullen en zodat wij contact met u kunnen opnemen in het kader van uitvoering van de overeenkomst.

Afhandeling van een Boeking
Wanneer u bij ons een boeking plaatst, maken wij voor de afhandeling gebruik van uw persoonsgegevens. Voor een goede afhandeling moeten wij uw persoonsgegevens ook aan de lokale overheid instantie in Kroatië verstrekken.

Contactformulier
Wij bieden via onze webpagina de mogelijkheid om vragen te stellen middels een contactformulier, waarbij u gevraagd wordt diverse gegevens in te vullen om uw vraag te behandelen. De gegevens die u ons toestuurt, worden bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording of afhandeling daarvan.

Op welke wijze beschermt Villa Adriana uw persoonsgegevens?
Villa Adriana  neemt de bescherming van uw gegevens serieus en heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of vervolgens worden verwerkt. Na afloop van de door Villa Adriana vastgestelde bewaartermijnen, zullen uw persoonsgegevens worden vernietigd, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist (zoals de fiscale bewaarplicht van zeven jaar voor financiële gegevens).

Het verstrekken van uw persoonsgegevens aan derden
Villa Adriana zal uw gegevens niet zonder uw toestemming aan derden doorgeven, tenzij dit noodzakelijk is om aan de verschuldigde (al dan niet contractuele) prestatie of aan een wettelijke verplichting te voldoen.
Villa Adriana blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Villa Adriana en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent, dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@dracevac.nl. Om er zeker van te zijn, dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, de strook met nummers onderaan het paspoort, paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Villa Adriana zal u zo spoedig mogelijk, maar binnen vier weken meedelen welke persoonsgegevens zijn verwerkt.Villa Adriana wil u er tevens op wijzen, dat u het recht heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe ver reikt de verantwoordelijkheid van Villa Adriana?

De website kan hyperlinks bevatten die ervoor zorgen dat u, wanneer u op de link klikt de website verlaat en op de website van een andere partij terechtkomt. Villa Adriana heeft geen zeggenschap over de websites van derden waarnaar door middel van de advertentie wordt gelinkt. Op het gebruik van deze websites van derden kan een ander privacy eleid van toepassing zijn. Villa Adriana accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites van derden. De privacyverklaring van Villa Adriana heeft alleen betrekking op (persoons)gegevens die via deze website zijn verkregen en voor het verwerken van uw gegevens, uitgevoerd door derden waarmee wij een verwerkersovereenkomst gesloten hebben.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.